Ang maling paghusga

 “Huwag kayong humatol, nang kayo’y di hatulan.” Mateo 7:1

Ang mga mananampalataya ay hindi nararapat na gumawa ng hindi matuwid at malupit na paghatol sa iba sa kadahilanang maihahayag nito ang maling pagtingin sa Diyos.  na may kasabihan “upang ikaw ay hindi hatulan”, Ipinaaalala sa mga eskriba at Pariseyo ni Jesus na hindi sila ang pangwakas na hukuman. Para hatulan ang motibo ng ibang tao o tumayo sa lugar ng paggawad ng parusa ay parang pagpapanggap na ikaw ay Diyos. “Hindi humahatol kaninuman ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol” (John 5:22).  Sa panahon ng milenyal na kaharian si Kristo ay mamamahago ng paghuhukom sa atin (Matt.19:28), subalit hanggat hindi para dumarating ang oras na iyon tayo ay lumalapastangan sa Diyos sa tuwing tayo ay gumagawa ng tungkulin bilang hukom sa ating sarili.

“Sino ka para maghatol sa tagapaglingkod ng iba?” saad ni Paul. “Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya’y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon.” (Rom.14:4). Munting pag-aalala ni Pablo sa kung paano ang ibang tao ay hinahatulan siya, o sa kung sa paanong paraan niya hahatulan ang kaniyang sarili. “ Malinis ang aking budhi, subalit hindi iyon katibayan na ako’y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin” (1Cor.4:4)

Maihahalintulad ko ito sa aking karanasan nung ako’y bago bago palamang mananampalataya at hindi pa ganun kalaki ang nalalaman sa salita ng Diyos. Madalas na humahatol sa doktrina ng iba na ang tanging hangarin ay mapatunayan na tama ang aking paniniwala. Minsan lumalabas na sa salita ng Diyos ang aking nasasabi bagkis nadadaan sa emosyon at hindi nababase sa pamantayan ng Panginoon. Subalit sa patuloy na pag-aaral at paghingi ng dunong sa Panginoon ay ipinaintindi niya sakin ang lahat ng nalalaman ko ngayon. Sa tuwinang tayo ay nagtatalaga ng tao upang maghusga ng walang kasamang awa, nagpapasa tayo ng hatol na tanging ang Diyos lamang ang kwalipikadong gumawa o magpasya. Hindi tinawag ng Diyos ang mga tao na tigilan na ang pagsusuri at karunungang makita ang magkaiba, ngunit upang talikuran ang mapangahas na tukso upang subukin  ng tao na maging Diyos.

Naitanong mona ba saiyong sarili ano ang maidudulot nito upang masiyahan tayo dahil dito? Ano kaya ang kailangan mangyari sa panloob bago naten makita ang paglago ng pagtutol naten na pagsasanay nito?

Advertisements