Ang katagumpayan ng integridad ng higit sa personal na kawalan ng minamahal sa buhay (06052017)

DANIEL 1:6-7   Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ni Aspenaz ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Beltesazar, Shadrac naman si Hananias, Meshac si Misael, at Abednego si Azarias.

Sa buhay natin hindi natin maiiwasan ang mga personal na pagkapinsala, subalit maaari kang tumugon dito sa mga paraan na makapagluluwalhati sa Diyos.

Nitong Mayo 2017 ay nagsimula nag pag atake ng isang grupong Maute mga grupo na naghahasik ng terorismo sa MArawi City, Mindanao. Na kung saan pumatay ng maraming residente at sundalo. Kung kaya naman ngdeklara ng Martial law sa parteng ito ng Pilipinas. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapaalala kung gaano kahirap makitungo sa pagwala ng mahal sa buhay.

Naiintindihang mabuti nila Daniel , Hananiah, Mishael at Azariah ang pagkawala ng bagay o tao na hindi natin inaasahan. Marahil sa panahon ngayun ang mga nakararanas ng ganito ay ang mga bilanggo ng digmaan o mga nakatakas sa digmaan ang buong kaloobang kumikilala sa malalim na kahulugan ng pagkawala  o pagkahiwalay ng mga taong ito sa kanilang mga pamilya, kaibigan at lupang kinalakihan.

Hindi lamang pagkawala ng mahal sa buhay ang nawala sa kanila kabilang na rito ang kanilang mga pangalan. Nung sila’y nabihag, bawat isa sa kanila ay nakapangalan sa Hebreo na sumasalamin sa kanilang maka Diyos na kinagisnang buhay. Subalit para matanggal ang pagkkonekta nila sa Diyos ng mga Hudyo iniutos ni Haring Nebuchadnezzar na palitan ang kanilang mga pangalan sa Daniel (na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay Hukom) Si Belteshazzar (“Ibinigay ni Bel” o Prinsipe ni Bel) atbp.

Hindi naiwasan nila Daniel ang kanilang sinapit na pagkawala ng pangalan, pamilya at kaibigan, subalit lubos silang nagtitiwala sa Diyos at tinanggihan ang mga kompromiso at desperasyon na kanilang dinaranas. Ito ang halimbawang ating dapat tularan sa oras na tayo’y mawalan ng minamahal o bagay o ngalan na ating iniingatan. Ito ang aking dinanas nung kinuha ng Panginoon ang buhay ng aking amang hindi ko man lamang nabahagian ng mabuting balita ng Diyos.  Mahal na mahal ko ang Papa ko subalit sa oras ng kawalan ko ng mahal sa buhay dun ko naramdaman kung gaano ako kamahal ng Panginoon. PInakita niya ang katahimikan sa aking puso na hindi mo mararanasan para sa mga taong hindi binago ng puso ng Panginoon. Nawalan ako ng minamahal sa buhay nung ako ay hindi pa nakakakilala at nakaranas ako ng pighati at lubos na kalungkutan kumpara sa ngayun. Napagkamalan pa nga akong parang hindi namatayan. Subalit alam ng Panginoon ang puso ko.  Paano ito nangyari? Simple lang.  Tulad nila Daniel humingi ako sa Panginoon ng Kaalaman upang ipakita sakin ang pagkaulila ko ng mahal sa buhay sa tulong ng kung papaaano nakikita ng Panginoon ang lahat, at grasya mula sa kanya upang ako’y tumugon dito.

Ikaw naipanalangin mo na ba ang kilala mo at nababalitaan mong nawalan ng mahal sa buhay na nagdurusa sa tinamo niyang pagkawala ng minamahal sa buhay.  Ano pang hinihintay mo? Makipag usap ka ng direkta sa Panginoon at ito’y kanyang papatnubayan.

Advertisements

Ang pagtatagumpay ng integridad ng higit sa kayabangan (06042017)

DANIEL 1:3-6  Iniutos ng hari kay Aspenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pang-unawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babilonia.  Iniutos ng hari na sila’y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari.  Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda.

Mas mahalaga sa tao ang pisikal na ganda at nakatataas na kakayahan ng tao, Samantalang mas pinahahalagahan ng Diyos ang espiritwal na pagkatao.

Hindi na kaila sa atin ang kwento ni Daniel sa kung papaano siya nahirang bilang kinatawan ng mga Hudyo.  Ang plano ni nebuchadnezzar ay turuan ang kanilang mga bihag (sina Daniel at iba pang Hudyo) sa paraan na kinalakihan ng mga Babylonians (Chaldeans), at maging kinatawan ng lahi ng mgaHudyo. Mayroong kulang kulang na 50 to 75 katao na kanilang binihag, at karamaihan sa kanila ay guwapo, bata at walang pisikal na depekto. Karagdagan pa dito ay, bawal isa sa kanila ay matalino, edukado, may kaalaman, at magigiliw sa tao.

Bilang kabilang sa mga piniling grupo ng tao maari itong maging daan upang pangunahan ng pagmamataas kay Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Subalit balewala para sa kanila ang pansariling pagkaluwalhati. Ang kanilang prayoridad ay pagsilbihan ang kanilang Diyos na may kapakumbabaan, integridad at katapatan. Kung kaya’t nakapabor sa kanila si Nebuchadnezzar, at inalok sila ng kapangyarihan at impluwensya sa kanyang kaharian, ngunit hindi sila naudyok sa kanilang karangalan o lumiit man lang ang kanilang katapatan sa Panginoon.

Kung aking ihahalintulad sa aking sariling karanasan ang nasasaad sa verse na aking binasa. Masasabi kong tulad ng Babylon, ang ating lipunan ay umiibig sa pisikal at nakatataas na kakayanan ng isang tao. Tulad na lamang sa paghahanap ng trabaho nung ako’y nag uumpisa pa lamang at katatapos palang sa kolehiyo. MArami akong nakasabayang magaganda ang pisikal na panlabas at nagsipagtapos sa paaralang kilala subalit  ating ituon ang mga bagay bagay sa espiritwal na karakter sa pamamagitan ng paggamit  sa binigay na talento at abilidad para sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Sa ganitong paraan na kao namumuhay sa ngayun. Lubos akong nagpapasalamat sa binigay niyang espesyal na regalo. At ito’y aking iaalay lamang sa Panginoon tulad ng ginawa ni Daniel.

Sa pagbabasa nio ng aklat ni Daniel ano ba ang napansin niyo sa kung anong paraan kumilos ang Panginoon sa kayabangan ni haring Nebuchadnezzar? Paano niyo maiaayon ito sa inyong kasalukuyang karanasan? Kung ikaw ay pinagpala ng talento at abilidad sa paanong paraan mo ito maiaaalay sa Panginoon?