Ang layunin ng pagpili ni Hesus sa isang traydor (5292017)

Ang layunin ng pagpili ni Hesus sa isang traydor (Judas Iscariot)

MATEO 10:4 si Simon na Makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus.

ANG ANUMANG GAWAIN NG PANGINOON AY NAGAGANAP NG AYON SA KANYANG HANGARIN.

Ayon sa ating pagkakakilala kay Judas siya ang isa sa napili ng Panginoong Hesu Kristo bilang isa sa labindalawang disipulo Niya. Si Judas ay ang tagapangalaga ng pera ng grupo, pero mas kilala siya sa kanyang ginawang pagkalulong kay Hesus sa kamay ng mga Romano. Siya ay naninirahan sa isang maliit na bayang ng Kerioth, at ito’y nabago ng makilala ang naninirahan dito sa pangalang: Judas Iscariot.

Kinaiinisan ang pangalang ito  sa kasalukuyang panahon. Madalas na tinatanong ng karamihan kung bakit siya napili ng Panginoon bilang isa sa kanyang mga disipulo. Hindi ba niya nalalaman ang mangayayari sa kanya sa pagpili niya sa taong ito? Tama, ito nga ang tanging dahilan kung bakit niya napili ang isang Judas Iscariot. Sa Lumang Tipan nasasaad na ang Mesyas ay ipagkakanulo ng isang kaibigan para sa tatlumpung pilak, at ito’y nalalaman ng Diyos sa umpisa pa lamang na si Judas ang taong tutupad nito (Juan 17:12).

May ibang tao na nalulungkot para kay Judas, sa pagkakaalam na siya lamang ay naligaw ng landas o isang uri ng higit sa karaniwang drama na kung saan wala siyang kontrol dito. Subalit ginawa lamang ni Judas ang alam niyang tama sa pagpili sa nadanas na sitwasyon. Sa paulit ulit na pagkakataon ay binigyan ni Hesus si Judas ng pagkakataon upang magsisi, ngunit ito’y kanyang tinaggihan. At sa wakas, ginamit siya ni Satan sa isang makademonyong pagtatangka  na sirain si Jesus sa pamamagitan ng paghadlang nito sa nais mangyari ng Panginoon, walang iba kundi ang mailigtas ang sanlibutan upang makamit ang walang hanggang kaligtasan. Ang kanyang paghadlang ay nabigo gayunman, dahil na rin sa ang Makapangyarihang Diyos ay may kakayahang gamitin ang isang Judas Iscariot upang matupad ang minimithing layunin.

Aplikasyon

Walang alinlangan may mga tao sa buhay natin ang nagnanais na tayo ay mapasama, mapinsala o magbigay ng kasiraan o saktan tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ang mga ito ay nangyayari bilang isang bahagi ng plano ng Diyos para sa iyo pati na sa mga taong tumatrato sa iyo ng mabuti. Nararapat lamang na tayo ay tumulong sa kanila tulad ng ginawa ni Jesus na pagtulong niya kay Judas na magsisi sa kanyang mga ginawa. Alam ng Panginoon kung ano ang ginagawa niya at binabalak. Manalig lamang at magsaya sa nakikita mong hangarin ng Panginoon sa iyo kahit sa paggamit ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong kaaway o hindi kanais nais na sitwasyon upang maisakatuparan ang hangarin ng Panginoon sa ating buhay.

Dalangin 

Panginoon, ako’y lumalapit sa iyo at lubos kong pinapupurihan ang pinakamakapangyarihang Panginoon para sa kanyang pagkontrol sa pinakadakilang layunin sa bawat pangyayari sa aking buhay mabuti man ito o masama sa aking pananaw. Ang kanyang mga pangako  na ang kanyang hangarin para sa akin ay hindi mahahadlangan ninuman. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Para sa karagdagang pag-aaral

Basahin ang Mateo 26: 14-50 at 27:1-10 .

Sa paanong paraan nalaman ni Jesus na si Judas ang magkakanulo sa kaniya?

Ano ang reaksiyon ni Judas ng kanyang marinig na si Jesus ay nahatulan na?

 

 

 

Advertisements