Ang Paglilingkod sa Maralita

Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit nang magara, at dumating  din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit nang magara at sinabi sa kanya, “Dito kayo maupo,” at sinabi naman ninyo sa mahirap, “Tumayo ka na lang diyan”, o kaya’y “Sa sahig ka nalang maupo,” nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. (Santiago 2:2-4)
Bilang Kristiyano nararapat lamang na tayo ay magpakita ng pantay na respeto sa mga mahihirap at sa mga mayayaman. Hindi na kaila sa atin mula noon at mag pa sa hanggang ngayon na tayo ay nagpapakita ng paboritismo at ito’y sadyang masama dahil ang karamihan sa ating kapwa mananampalataya ay napapabilang sa mahihirap. Ang pagtatangi laban sa kanila ay lubhang makakasira sa puso at layuin ng bawat simbahan.
Base sa aking karanasan ako ay lumaking hindi man kulang at hindi sobra ang salapi o ari arian ay napatunayan kong pinili ng Panginoon ang mahihirap sa mundong ito na mabiyayaan ng mayamang pananampalataya at maging tagapagmana ng Kanyang Kaharian, subalit ang iba sa mga nabasa nateng tao sa Santiago 2:5-6 ay nilalagay sila sa kahihiyan. Na makikita paden magpasa hanggangang ngayon sa bawat simbahan.  Ito ay nararapat lamang na mahinto! Sapagkat nararapat lamang na sila ay ating igalang at itrato na may dignidad kaysa itratong may pagkiling, at tulungan na bigyan ng kanilang posibleng pangangailangan. Isa sa mga naranasan ko ay nung ako ay napasama sa isang kawanggawa ng kinaaaniban kong grupo noon na kung saan kame ay naghandog ng libreng gamot at serbisyo medikal at namigay ng mga pagkain sa mga naghihikahos sa buhay na mga kapwa na walang kakayahang magbayad sa hospital upang maipagawa ang kanilang mga ipin at nag abot nang kaunting tulong makakain.Tinuturuan tayo dito na maging alerto sa ating paligid na nangangailangan ng ating tulong sa isang praktikal na paraan.

Naitanong mona ba sa iyong sarili. Gaano ka kasensitibo sa paligid mo at ano ang karunungang hiniling mo sa Panginoon upang malaman kung sa paanong paraan ka tumugon sa pangangailangan ng kapwa mong nangangailangan?

Advertisements