Ang pagtatagumpay ng integridad ng higit sa kayabangan (06042017)

DANIEL 1:3-6  Iniutos ng hari kay Aspenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pang-unawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babilonia.  Iniutos ng hari na sila’y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari.  Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael, at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda.

Mas mahalaga sa tao ang pisikal na ganda at nakatataas na kakayahan ng tao, Samantalang mas pinahahalagahan ng Diyos ang espiritwal na pagkatao.

Hindi na kaila sa atin ang kwento ni Daniel sa kung papaano siya nahirang bilang kinatawan ng mga Hudyo.  Ang plano ni nebuchadnezzar ay turuan ang kanilang mga bihag (sina Daniel at iba pang Hudyo) sa paraan na kinalakihan ng mga Babylonians (Chaldeans), at maging kinatawan ng lahi ng mgaHudyo. Mayroong kulang kulang na 50 to 75 katao na kanilang binihag, at karamaihan sa kanila ay guwapo, bata at walang pisikal na depekto. Karagdagan pa dito ay, bawal isa sa kanila ay matalino, edukado, may kaalaman, at magigiliw sa tao.

Bilang kabilang sa mga piniling grupo ng tao maari itong maging daan upang pangunahan ng pagmamataas kay Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Subalit balewala para sa kanila ang pansariling pagkaluwalhati. Ang kanilang prayoridad ay pagsilbihan ang kanilang Diyos na may kapakumbabaan, integridad at katapatan. Kung kaya’t nakapabor sa kanila si Nebuchadnezzar, at inalok sila ng kapangyarihan at impluwensya sa kanyang kaharian, ngunit hindi sila naudyok sa kanilang karangalan o lumiit man lang ang kanilang katapatan sa Panginoon.

Kung aking ihahalintulad sa aking sariling karanasan ang nasasaad sa verse na aking binasa. Masasabi kong tulad ng Babylon, ang ating lipunan ay umiibig sa pisikal at nakatataas na kakayanan ng isang tao. Tulad na lamang sa paghahanap ng trabaho nung ako’y nag uumpisa pa lamang at katatapos palang sa kolehiyo. MArami akong nakasabayang magaganda ang pisikal na panlabas at nagsipagtapos sa paaralang kilala subalit  ating ituon ang mga bagay bagay sa espiritwal na karakter sa pamamagitan ng paggamit  sa binigay na talento at abilidad para sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Sa ganitong paraan na kao namumuhay sa ngayun. Lubos akong nagpapasalamat sa binigay niyang espesyal na regalo. At ito’y aking iaalay lamang sa Panginoon tulad ng ginawa ni Daniel.

Sa pagbabasa nio ng aklat ni Daniel ano ba ang napansin niyo sa kung anong paraan kumilos ang Panginoon sa kayabangan ni haring Nebuchadnezzar? Paano niyo maiaayon ito sa inyong kasalukuyang karanasan? Kung ikaw ay pinagpala ng talento at abilidad sa paanong paraan mo ito maiaaalay sa Panginoon?

 

 

Advertisements