Ang Pagpili ng Diyos sa Mahihirap

Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti! Hindi ba’t pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya? 6 Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba’t ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman?  Santiago 2:5-6
Ang pagpapakita ng pagtatangi sa mayayaman ay salungat sa pagpili ng Panginoon sa mga mahihirap. Ang yaman at kahirapan ay hindi kinakailangan sa espiritwal na isyu. Maraming mayayamang tao ay Kristiyano at maraming mahihirap na tao ang hindi nananampalataya. Subalit sa pangkalahatan, Ang Diyos ay namili sa mahihirap na tao upang manirahan sa kaniyang Kaharian. (Matt.19:23-23). Dahil ang mga mayayamang tao ay madalas na nakagapos sa mundong ito at may maling pakiramdam sa kanilang seguridad. KAramihan sa kanila at hindi lamang tinaggihan si Kristo, at kanila pang inusig ang mga nanampalataya (Santiago 2:6-7)
Dumating sa buhay ko at naranasan ang ganitong pangyayari. Nung ako ay nagsisimba sa BTN isang Simbahang Kristiyano sa Brunei kung saan ako unang nagsimba bilang Born-again Christian. Naranasan kong magbigay ng ikapu sa isang sobre na kung saan ilalagay mo ang iyong pangalan. Hindi kalakihan ang nailalagay ko kumpara sa naglalakihang suweldo ng mag kasabayan kong malalaki ang sahod doon. Nung umpisa napaka init ng pagtanggap sayo subalit nung malaman na nila ang ibinibigay kong ikapo ay napansin kong hindi nako madalas pansinin tulad nung umpisa kong punta.  Dito ko napagtanto na sila ay simbahan na nagtuturo ng “Proseperity Gospel/Health and Wealth/ Claim It.,etc.) Dito ko napagtanto na anuman ang iyong katayuan sa pananalapi, kung mahal mo ang Diyos, Ikaw ay mayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng Kaniyang Kaharian. Ibig sabihin nito ay ligtas kana at magmamana ng Kapunuan  ng iyong kaligtasan at mayaman sa walang hanggang pagpapala ng Diyos. AT iyan ay isang kamangha-manghang katotohanan!
Itanong mo sa iyong sarili. Naranasan mo na ba na mabalutan ng kariwasaan  ang iyong mabuting pagpapasiya? Inaasahan ng Diyos na igalang at pangalagaan ng mga Kristiyano ang kanilang mga mahihirap na kapatid kay Kristo. Hindi mo ito magagawa kung ikaw ay nagpapakita ng pagtatangi sa mayayaman.
Advertisements

Ang Paglilingkod sa Maralita

Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit nang magara, at dumating  din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit nang magara at sinabi sa kanya, “Dito kayo maupo,” at sinabi naman ninyo sa mahirap, “Tumayo ka na lang diyan”, o kaya’y “Sa sahig ka nalang maupo,” nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. (Santiago 2:2-4)
Bilang Kristiyano nararapat lamang na tayo ay magpakita ng pantay na respeto sa mga mahihirap at sa mga mayayaman. Hindi na kaila sa atin mula noon at mag pa sa hanggang ngayon na tayo ay nagpapakita ng paboritismo at ito’y sadyang masama dahil ang karamihan sa ating kapwa mananampalataya ay napapabilang sa mahihirap. Ang pagtatangi laban sa kanila ay lubhang makakasira sa puso at layuin ng bawat simbahan.
Base sa aking karanasan ako ay lumaking hindi man kulang at hindi sobra ang salapi o ari arian ay napatunayan kong pinili ng Panginoon ang mahihirap sa mundong ito na mabiyayaan ng mayamang pananampalataya at maging tagapagmana ng Kanyang Kaharian, subalit ang iba sa mga nabasa nateng tao sa Santiago 2:5-6 ay nilalagay sila sa kahihiyan. Na makikita paden magpasa hanggangang ngayon sa bawat simbahan.  Ito ay nararapat lamang na mahinto! Sapagkat nararapat lamang na sila ay ating igalang at itrato na may dignidad kaysa itratong may pagkiling, at tulungan na bigyan ng kanilang posibleng pangangailangan. Isa sa mga naranasan ko ay nung ako ay napasama sa isang kawanggawa ng kinaaaniban kong grupo noon na kung saan kame ay naghandog ng libreng gamot at serbisyo medikal at namigay ng mga pagkain sa mga naghihikahos sa buhay na mga kapwa na walang kakayahang magbayad sa hospital upang maipagawa ang kanilang mga ipin at nag abot nang kaunting tulong makakain.Tinuturuan tayo dito na maging alerto sa ating paligid na nangangailangan ng ating tulong sa isang praktikal na paraan.

Naitanong mona ba sa iyong sarili. Gaano ka kasensitibo sa paligid mo at ano ang karunungang hiniling mo sa Panginoon upang malaman kung sa paanong paraan ka tumugon sa pangangailangan ng kapwa mong nangangailangan?