Ang Pangunahing Halimbawa (06012017)

1 PEDRO 2:23  Nang siya’y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya’y pahirapan, hindi siya nagbanta; sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol.

Jesus Christ, bilang walang salang nagdusa, ang katangi tanging modelo na ating kailangan habang ating tinittis ang pagsubok sa ating buhay.

Sino pa nga ba ang nararapat na ating gawing halimbawa sa ating buhay kung hindi walang iba ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ.

Bago bawian ng buhay noong 1555 ang isang Ingles na Repormista at isang martir na si Hugh Latimer kanyang sinabi na may matibay na pananalig sa ganitong paraan: ” Mamatay tayong lahat sa hindi inaasahang lugar, oras, o panahong hindi natin nalalaman, HIndi ito ang ating tirahan habang buhay, kung kaya naman isaalang-alang ninyo ang mga bagay na ito, iyong ipokus ang mga mata sa Hereusalem na panglangit, at ang daan patungo rito ng mga persekusyon.” Alam ni Latimer kung paanong harapin ang  pagdurusa, subalit alam niyang mismong si Jesus ang pinakawakas na model sa kung sa papaanong paraan niya haharapain ang pagdurusa at kamatayan.

Tulad niya hindi ba’t dinanas ni Jesus ang lahat ng ito? Nakakapangilabot ang pisikal at berbal na pang aabuso kay Christ na tiniis niya nung siya’y napako sa krus, kasama ng mga masasamang pangyayari na hindi makatarungan, pero hindi siya gumanti. Bilang anak ng Diyos pinakita niya sa atin ang perpektong pagkokontrol sa damdamin at kapangyarihan na mayroon siya.

Nakita ni Jesus ang lakas upang tiisin ang pangaabuso at panghuling pagsubok  na kung saan Siya “Maingat na pinagkatiwala niya ng lahat sa Ama niyang makatwirang humahatol.”  Walang labis, si Jesus  ay patuloy na ibinibigay ang kanyang buhay at ang lahat ng pangyayari sa kasukdulan ng kanyang pagkamatay sa kalbaryo (Luke 23:46), patungo sa Ama. Ang Anak ay may ganap na tiwala sa Panginoon, na makatarungan at may tamang paghuhukom sa buong mundo (Genesis 18:25).

Maihahalintulad ko ito sa aking pang araw-araw na pamumuhay na kasama lagi ang Panginoon sa aking tabi.  Madalas nawawalan tayo ng pag-asa sa bawat pagsubok na dinaranas ko subalit maaari nating sundan ang halimbawang pinakita ni Jesus upang magtiis sa persekusyon at hindi makatarungang paghihirap ng hindi sumasagot pabalik sa ating dinaranas, maaring ito’y sa ating trabaho, sa kamag-anakan o pamilya, o sa kahit na anu mang pangyayari sa ating paligid. Ang susi lang naman dito ay simple lamang yun ay ipagkatiwala lamang ang ating buhay, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa matuwid na Diyos na gagawin ang lahat ng tama at ituturo tayo ng ligtas sa kanyang kaluwalhatian (1Peter 5:6-10). Simula ng nakakilala ako sa Panginoon walang hirap at pagdurusa ang aking hindi kinaya kapag siya ang una kong tinatawaga t inaasahan.

Karamihan sa mga tauhan sa Bibliya ay nagtagumpay sa laban ng buhay maski sa kamatayan na ang tanging ginawa lamang ay ipako ang kanilang mga mata kay Jesus ang may akda at tagapagganap ng ating pananampalataya.

MGA HEBREO 12:2  Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.

Tandaan naten na ang perpektong halimbawa ni Jesus sa pagharap sa pinakamasamang sakit at paghihirap na kanyang dinanas ay ang pagtawag niya sa Panginoon upang tulungan siya. Matanong kita. Sa pangaraw araw mong karanasan sa mga normal na pagharap sa kahirapan at hamon ng buhay, lumapit ka ba sa Panginoon upang humingi ng tulong?  O pinipilit mo ang iyong sarili na solusyunan ito ng mag-isa? Tandaan mo na hindi mo ito kakayanin nang wala siya.

 

Advertisements