Pagtitiis : Ang Halaga ng Espiritwal (5302017)

2 CORINTO 4:17  Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad.

ANG TUNAY NA MANANAMPALATAYA AY HIGIT NA PINAGPAPALA KUNG KANILANG PINAGTUTUUNAN NG PANSIN ANG KANILANG ESPIRITWAL KAYSA SA PISIKAL NA ASPETO NG KANILANG BUHAY.

Kung ating pagbabasehan ang salitang pagtitiis, wala ng iba pang makapagbibigay halimbawa nito kundi si Paul bilang ating role model. Isa sa mga rason na kanyang kinayang pagtiiisan ang sakit, pagdurusa at pagsubok sa buhay  ay higit na mas mababa ang kahalagahan at pangmatagalan kung ito’y ating ikukumpara sa esprituwal na aspeto. Narealize niya na ang pisikal na pangangatawan ng tao ay natural na tumatanda at hindi permanente. Kaniya itong nababatid kaysa sa ibang tao dahil sa mahigpit na paglilingkod na kung saan ang paglalakbay niya sa iba’t ibang lugar at dahil nadin sa pisikal at emosyunal na persekusyon na kanyang tinitiis sa kaniyang mga kaaway  ang nagpabilis ng proseso sa kanyang pagtanda.

Maihahalintulad ko ito sa aking buhay Kristiyano na kung saan dinanas ko ang persekusyon simula ng aking ibahagi ang Salita ng Diyos. Subalit sa kahit anong hirap at pagsubok na dumarating ako’y binabago ng Panginoon araw araw (2Cor.4:16) . Lubhang napakahirap na tularan ang halimbawa ni Paul para sa ordinaryong tao na hindi pa nakakakilala kay Jesus; kung kaya’t patuloy siya sa paghimok sa kapwa mananampalataya na “Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa.” (Col.3:2). Napakalayo sa sinasabi ng karamihan sa mundo na “LOVE YOURSELF! sa tagalog Mahalin natin ng lubos ang ating sarili”. Karamihan sa mga pagsubok at paghihirap na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay pinilit tayong sumunod sa salita ni Pablo, ilayo ang ating paningin sa ating sarili, upang ating maransan ang paglago ng ating espirituwal na nagreresulta ng ating pagdurusa.

Ika nga:

1 PEDRO 5:10  Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. 11 Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman! Amen.

Advertisements

Ang layunin ng pagpili ni Hesus sa isang traydor (5292017)

Ang layunin ng pagpili ni Hesus sa isang traydor (Judas Iscariot)

MATEO 10:4 si Simon na Makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus.

ANG ANUMANG GAWAIN NG PANGINOON AY NAGAGANAP NG AYON SA KANYANG HANGARIN.

Ayon sa ating pagkakakilala kay Judas siya ang isa sa napili ng Panginoong Hesu Kristo bilang isa sa labindalawang disipulo Niya. Si Judas ay ang tagapangalaga ng pera ng grupo, pero mas kilala siya sa kanyang ginawang pagkalulong kay Hesus sa kamay ng mga Romano. Siya ay naninirahan sa isang maliit na bayang ng Kerioth, at ito’y nabago ng makilala ang naninirahan dito sa pangalang: Judas Iscariot.

Kinaiinisan ang pangalang ito  sa kasalukuyang panahon. Madalas na tinatanong ng karamihan kung bakit siya napili ng Panginoon bilang isa sa kanyang mga disipulo. Hindi ba niya nalalaman ang mangayayari sa kanya sa pagpili niya sa taong ito? Tama, ito nga ang tanging dahilan kung bakit niya napili ang isang Judas Iscariot. Sa Lumang Tipan nasasaad na ang Mesyas ay ipagkakanulo ng isang kaibigan para sa tatlumpung pilak, at ito’y nalalaman ng Diyos sa umpisa pa lamang na si Judas ang taong tutupad nito (Juan 17:12).

May ibang tao na nalulungkot para kay Judas, sa pagkakaalam na siya lamang ay naligaw ng landas o isang uri ng higit sa karaniwang drama na kung saan wala siyang kontrol dito. Subalit ginawa lamang ni Judas ang alam niyang tama sa pagpili sa nadanas na sitwasyon. Sa paulit ulit na pagkakataon ay binigyan ni Hesus si Judas ng pagkakataon upang magsisi, ngunit ito’y kanyang tinaggihan. At sa wakas, ginamit siya ni Satan sa isang makademonyong pagtatangka  na sirain si Jesus sa pamamagitan ng paghadlang nito sa nais mangyari ng Panginoon, walang iba kundi ang mailigtas ang sanlibutan upang makamit ang walang hanggang kaligtasan. Ang kanyang paghadlang ay nabigo gayunman, dahil na rin sa ang Makapangyarihang Diyos ay may kakayahang gamitin ang isang Judas Iscariot upang matupad ang minimithing layunin.

Aplikasyon

Walang alinlangan may mga tao sa buhay natin ang nagnanais na tayo ay mapasama, mapinsala o magbigay ng kasiraan o saktan tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ang mga ito ay nangyayari bilang isang bahagi ng plano ng Diyos para sa iyo pati na sa mga taong tumatrato sa iyo ng mabuti. Nararapat lamang na tayo ay tumulong sa kanila tulad ng ginawa ni Jesus na pagtulong niya kay Judas na magsisi sa kanyang mga ginawa. Alam ng Panginoon kung ano ang ginagawa niya at binabalak. Manalig lamang at magsaya sa nakikita mong hangarin ng Panginoon sa iyo kahit sa paggamit ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong kaaway o hindi kanais nais na sitwasyon upang maisakatuparan ang hangarin ng Panginoon sa ating buhay.

Dalangin 

Panginoon, ako’y lumalapit sa iyo at lubos kong pinapupurihan ang pinakamakapangyarihang Panginoon para sa kanyang pagkontrol sa pinakadakilang layunin sa bawat pangyayari sa aking buhay mabuti man ito o masama sa aking pananaw. Ang kanyang mga pangako  na ang kanyang hangarin para sa akin ay hindi mahahadlangan ninuman. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Para sa karagdagang pag-aaral

Basahin ang Mateo 26: 14-50 at 27:1-10 .

Sa paanong paraan nalaman ni Jesus na si Judas ang magkakanulo sa kaniya?

Ano ang reaksiyon ni Judas ng kanyang marinig na si Jesus ay nahatulan na?