Ang paghamon sa kapatid

Mapagkunwari! Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mateo 7:5

Dito ay itinama ni Jesus ang likong paghahatol: una kung ating ikukumpisal ang ating sariling kasalanan, na kadalasa’y kasalanan ng isang taong nagaakalang siya ay matuwid at nagkokondenang espirito patungo sa kasalanan ng iba, at humihiling sa Diyos ng paglilinis sa kanyang sarili.

Ayon sa aking naranasan nung ako ay hindi pa nakakakilala ang akala ko sa sarili ko at mataas at matuwid kung ikukumpara sa ibang tao. Subalit nung makilala ko ang Panginoon tinuruan niya ako na kung aking hahatulan ang aking sarili ay ibase ang paghatol ayon sa Diyos. Kapag ang ating kasalanan ay nalinis na, kung ang trosong nakaharang sa aking mga mata ay natanggal, doon ko nakita ng mabuti ang kasalanan ng aking kapatid at pagnagawa na natin makita ang mga bagay na hindi natin nakikita noong tayo ay hindi pa nakakakilala sa Diyos doon palamang naten matutulungan ang ating kapatid. Ako nakita ko mismo ang lahat ng malinaw – mula sa kung sino at anong klase ang Panginoon, ang ibang tao, at lalong lalo na ang aking sarili. Nakita ko na ang Panginoon ang katangi tangi at nag-iisang tagahatol, ang iba na mga makasalanang tao na nangangailangan ding tulad ko. Simula nito nakita ko na ang aking kapatid ay kaparehas ko lamang ng antas sa paningin ng Diyos na may pagkakatulad ko na may kahinaan at pangangailan.  Sinasabi dito na lahat ng ating kasalanan ay nararapat lamang na ikompronta ng may kaamuan, hindi nang may kayabangan o mapagmataas. Hindi tayo nararapat na magpanggap na tagahatol – at nagbibigay sentensya na parang tayo ay Diyos. Hindi tayo makapagpapanggap na mas nakatataas sa iba – na parang tayo ay malaya sa parehong pamantayan na ating hinihingi sa iba. Hindi nararapat na tayo ay maglaro na parang hipokrito – sinisisi sa iba habang tayo ay hindi kasali.

Ikaw ba nakita mo ba ang iyong  sarili sa paraan na nakakalugod sa Panginoon, isaalang-alang ang sarili, at tunay na makinabang ang iba? Ano ang isang bagay na katungkulan ang susi  upang makapag ambag ng kadalisayan at kapayapaan dito? sa papanong pagsuway na paraan napanghawakan nito ng taong nakompronta? Ano kaya ang pagkakaiba kung magkabaligtad ang pangyayari at ang taong iyon ay ikaw?

Advertisements