Paghingi ng Karunungan

Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Matthew 7:7-8

Isa sa hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko ay nang mamulat ng Panginoon ang mga mata ko. At hindi ito mangyayari ng dahil sa sarili kong gawa. Simple lang. May pinakilala ang Panginoon ng mga taong nagpakilala saken sa Kaniya at dala ng pagkamausisa na mas makilala ang sinasabi niyang Jesus ng Bibliya ay pinanalangin kong bigyan ako ng Panginoon ng Karunungan upang lubos na maintindihan ang gusto niyang iparating na mensahe sa akin. Sa ganung paraaan ko nasimulang makilala ang Diyos at mamulat ang lahat ng dapat ko malaman. Lubos saking pinakita ng Ama sa langit kung gaano siya mapagbigay sa atin at nangakong may daan sa panghabang buhay at walang katapusang kayamanan upang matugunan ang ating pansariling pangangailangan gayundin naman ang pangangailangan ng iba. Bukod sa perpekto at walang pagkakamaling Salita ng Diyos, kinakailangan paden natin ang Kaniyang Espiritu upang mabigyan ng interpretasyon at paglalarawan, palakasin ang loob at pagtibayin ang ating kalooban. Hindi niya gustong malaman natin ang lahat ng kasagutan; bagkus nais niya na tayo ay maging estudyante na nagsasaliksik sa Kaniyang Banal na kasulatan.

Tunay ngang ang Karunungang mula sa Panginoon ang isa sa ating pinakakailangan. Hindi naten matutukoy ang kaibahan ng mukang tama at mukang mali at hindi natin makikita ang mga banal na payo ng Ama sa Langit; at ang pangunahing pamamaraan upang makamit ang karunungang mula sa panalangin (Santiago 1:5)

Ikaw naitanong mona ba sa iyong sarili kung kailan mo hiniling sa Diyos ang kinailangan mong Karunungan mupang makagawa ka ng espiritwal na desisyon? Sa paanong paraan ibinigay ng Diyos ang hinihiling mong karunungan upang mahawakan ang natatanging sitwasyon sa iyong buhay?

Advertisements

Ang Pagaalala ay isang Kasalanan

MATEO 6:25 Kaya’t sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin][a] upang kayo’y mabuhay o kaya’y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit?

Para sa mga Kristiyano ang pag-aalala ay isang pagsuway at hindi pagiging tapat sa Panginoon. Walang bagay sa ating buhay, panlabas man o panloob, mapapawalang-sala ang ating pagkabalisa lalo pa’t ang aming Master ay ang ating Panginoon.

Ang pag-aalala ay isa lamang kasalanan sa hindi naten pagtitiwala sa pangako at kalooban ng ating Diyos, Gayunpaman ito’y kasalanan para sa mga Kristiyano. Sa salitang Griyego, ang pangunahing utos ni Jesus ay kinabiiblangan ng mga ideya ng pagpapahinto sa kung ano ang ginagawa nating pag-aalala.

Kung ang pag-aalala ay kasama sa pang-araw-araw mong pamumuhay, nararapat lamang na ihinto muna ito.  Simula nang ako’y nakakilala sa Panginoon. napakalaking pagbabago ang aking naranasan at patuloy na nararanasan sa pagtitiwala sa Panginoon. Naririyan ang dumating ang oras na nagigpit kame sa pera at hindi na malaman kugn saan pa kukuha ng mahihiraman subalit pag ipinagkatiwala mo pala sa Panginoon ay lubhang ipinapakita niya kugn gaano siya makapangyarihan sa pagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga minamahal na nilalang. May mga imposibleng bagay na nararanasan ko nameng mag-asawa na tanging ang Panginoon ang nagbibigay solusyon. Sadyang napakabuti ng Panginoon at dahil dito lalo ko Siyang minamahal sapagkat una niya pinaparamdam kugn gaano Siya magmahal sa mga taong umaasa lamang sa Kaniya.

Matanong nga kita? Sa papaanong paraan mo ba maikakategorya ang sarili mo pagdating sa usapin ng PAG-AALALA? MAiisip mo ba na piliin ang kaluwagan sa pag-aalala sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos? Kung hindi naman anong pumipigil sa puso mo na paboran na mabawasan ang iyong pag-aalala sa buhay at pagkakaroon ng malakas na tiwala at kakontentuhan sa buhay?

 

Pagtanggap sa Salita ng may Kapakumbabaan

SANTIAGO 1:21 Kaya’t talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo.

Sinasaad sa kasulatan nakalipas, kasalukuyan at hinaharap na aspeto ng kaligtasan. Ikaw ay nailigtas mula sa parusa ng kasalanan (Kaligtasan) at sa pagkakaligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan (Pagpapakabanal), at sa huli ay maililigtas mula sa presensiya ng kasalanan (Pagkaluwalhati). Sa unang tingin sa Santiago 1:21 maaaring magtunog ito na naisulat para sa mag hindi mananampalatay,  hinihimok sila na tumanggap sa salita ng Diyos, na may kakayahang magligtas sa kanila. Pero ang kasabihang “iligtas mo ang iyong kaluluwa” at nagdadala ng ideya na ang itinanim na Salita ay ang patuloy makapangyarihan upang patuloy na makaligtas ng isang kaluluwa. Ito ang kanilang batayan sa kasalukuyan at patuloy na proseso ng pagpapakabanal, na kung saan ay inalagaan tayo ng pinalakas-na-espiritong Salita ng Diyos.

Ang salita ng Diyos ay nakatanim sa kailalimlaliman mo sa pamamagitan ng banal na Espirito sa oras ng iyong kaligtasan. Ito ang dahilan  o pinagngagalingan ng iyong paglago bilang Kristiyano sa bagong buhay kasama si Kristo. Ang ating repsonsibilidad ay tumanggap ng kadalisayan at kapakumbabaan upang maisakatuparan niya ang gawaing pagpapakabanal.

Nung mabasa ko ang sinabi ni Hesus na “Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking kautusan” (Juan 14:15, siya mismo ang nagsasalita sa paksang ito. Kung mahal natin siya mayroon tayong pagnanais na sundin siya at tumanggap ng salita niya upang maiparating sa atin gn Panginoon ang plano niya sa atin. Sa pagtanggap naten  sa salita niya, ang Banal na Espirito ang nagpapalakas sa atin upang mamuhay ng naayon sa alituntunin ng Panginoon.

IKA NGA NI PABLO 3:16-17  Ang salita ni Cristo’y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa’t isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

Maihahalintulad ko ito sa aking karanasan nung aking pilit na tinatanggihan ang salita niya. Lubhang napakabuti ng Panginoon at pinagtyagaan niya ang isang tulad ko na turuan at ipaalam kung ano ang totoo. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng madaling turuang espirito at patuloy na pagtaas ng pag-ibig para sa kanyang katotohanan. Nung natuto ako magpakumbaba dun ko mas nakilala at pinamulat sa akin ng Panginoon ang totoo at tunay na pagkilala sa katauhan ng aking tagapagligtas, ang pinakamakapangyarihang Diyos.

Matanong kita, minsan kana bang lumapit sa Panginoon upang humiling sa kaniya na mapanatiling malambot ang iyong puso patungo kay Kristo at sa kaniyang mga Salita? Kung hindi pa ito na ang tamang panahon.