Ang Halimbawa ng mga Bulaklak

“At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya! Mateo 6:28-30

Tinutukoy ni Jesus dito na pagmasdan natin ang ating kapaligiran, sa oras na ito sa mga bulaklak, upang siguraduhin sila ng pagmamalasakit at pagsagot sa pangangailangan sa tulong ng Diyos.

 

Ang punto dito ay hindi lamang si Solomon, ang isa sa pinakamaringal na hari na nakilala sa mundo, kaya niyang damitan ang sarili niya tulad ng isa sa mga bulaklak na malagong lumalaki sa dalisdis ng burol.

Kung sinabi ni Jesus ang mga ito para sa mga isang simpleng pananamit ay huwag tayong mag-alala sa ting susuotin, ano ang sasabihin niya sa atin? Kung kinaya nga ng Panginoon na kulayan ng berde ang palayan ng mga damo nang ganun kaganda at bigyan ng maiksing buhay ang naggagandahang bulaklak, paano pa kaya sa atin para tayo ay damitan niya at ingatan  na tuald ng kanyang sariling mga anak?

Sa buhay ko simula ng makakailala sa kanya walang araw na hindi niya ako pinabayaan kasmaa ng aking mga kasama sa bahay. Walang araw na hindi niya nakalimutang alagaan ang isang tulad kong malaki ang pagkakasala sa Panginoon. Hindi man limpak limpak na salapi ang meron ako subalit hindi niya ako pinababayaan at kinakalimutan. Lahat ng pangangailangan at kanyang binibigay upang patuloy na mabuhay sa mundong to. Lalong lalo na sa katatapos na Aniiversary ng aming Church. Pinakita sa amin ng Panginoon ang kapangyarihan niya sa pagbibigay ng mga taong tutulong dito para maging matagumpay ito.

Itanong  mo ito sa iyong sarili. Sa paanong paraan mo naipapakita sa Panginoon ang pagpapahalaga mo sa mga kalikasang kanyang ginawa? Ang kalikasan ay sadyang panay ang pagalala sa atin hindi lamang sa kniyang likas na kamangha-mangha at marangya ang pagkakagawa ng Panginoon, ito’y ginawa niya upang ibigay sa atin ang ating pang-araw araw na pangangailangan. Ang likhang ito ng Panginoon at regalo para sa atin, dinisenyo niya ito upang tulungan tayo na gamitin nten bilang ating pangunahing pangangailangan upang mabuhay sa mundo. 

 

Advertisements

Ang Pangunahing Halimbawa (06012017)

1 PEDRO 2:23  Nang siya’y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya’y pahirapan, hindi siya nagbanta; sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol.

Jesus Christ, bilang walang salang nagdusa, ang katangi tanging modelo na ating kailangan habang ating tinittis ang pagsubok sa ating buhay.

Sino pa nga ba ang nararapat na ating gawing halimbawa sa ating buhay kung hindi walang iba ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ.

Bago bawian ng buhay noong 1555 ang isang Ingles na Repormista at isang martir na si Hugh Latimer kanyang sinabi na may matibay na pananalig sa ganitong paraan: ” Mamatay tayong lahat sa hindi inaasahang lugar, oras, o panahong hindi natin nalalaman, HIndi ito ang ating tirahan habang buhay, kung kaya naman isaalang-alang ninyo ang mga bagay na ito, iyong ipokus ang mga mata sa Hereusalem na panglangit, at ang daan patungo rito ng mga persekusyon.” Alam ni Latimer kung paanong harapin ang  pagdurusa, subalit alam niyang mismong si Jesus ang pinakawakas na model sa kung sa papaanong paraan niya haharapain ang pagdurusa at kamatayan.

Tulad niya hindi ba’t dinanas ni Jesus ang lahat ng ito? Nakakapangilabot ang pisikal at berbal na pang aabuso kay Christ na tiniis niya nung siya’y napako sa krus, kasama ng mga masasamang pangyayari na hindi makatarungan, pero hindi siya gumanti. Bilang anak ng Diyos pinakita niya sa atin ang perpektong pagkokontrol sa damdamin at kapangyarihan na mayroon siya.

Nakita ni Jesus ang lakas upang tiisin ang pangaabuso at panghuling pagsubok  na kung saan Siya “Maingat na pinagkatiwala niya ng lahat sa Ama niyang makatwirang humahatol.”  Walang labis, si Jesus  ay patuloy na ibinibigay ang kanyang buhay at ang lahat ng pangyayari sa kasukdulan ng kanyang pagkamatay sa kalbaryo (Luke 23:46), patungo sa Ama. Ang Anak ay may ganap na tiwala sa Panginoon, na makatarungan at may tamang paghuhukom sa buong mundo (Genesis 18:25).

Maihahalintulad ko ito sa aking pang araw-araw na pamumuhay na kasama lagi ang Panginoon sa aking tabi.  Madalas nawawalan tayo ng pag-asa sa bawat pagsubok na dinaranas ko subalit maaari nating sundan ang halimbawang pinakita ni Jesus upang magtiis sa persekusyon at hindi makatarungang paghihirap ng hindi sumasagot pabalik sa ating dinaranas, maaring ito’y sa ating trabaho, sa kamag-anakan o pamilya, o sa kahit na anu mang pangyayari sa ating paligid. Ang susi lang naman dito ay simple lamang yun ay ipagkatiwala lamang ang ating buhay, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa matuwid na Diyos na gagawin ang lahat ng tama at ituturo tayo ng ligtas sa kanyang kaluwalhatian (1Peter 5:6-10). Simula ng nakakilala ako sa Panginoon walang hirap at pagdurusa ang aking hindi kinaya kapag siya ang una kong tinatawaga t inaasahan.

Karamihan sa mga tauhan sa Bibliya ay nagtagumpay sa laban ng buhay maski sa kamatayan na ang tanging ginawa lamang ay ipako ang kanilang mga mata kay Jesus ang may akda at tagapagganap ng ating pananampalataya.

MGA HEBREO 12:2  Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.

Tandaan naten na ang perpektong halimbawa ni Jesus sa pagharap sa pinakamasamang sakit at paghihirap na kanyang dinanas ay ang pagtawag niya sa Panginoon upang tulungan siya. Matanong kita. Sa pangaraw araw mong karanasan sa mga normal na pagharap sa kahirapan at hamon ng buhay, lumapit ka ba sa Panginoon upang humingi ng tulong?  O pinipilit mo ang iyong sarili na solusyunan ito ng mag-isa? Tandaan mo na hindi mo ito kakayanin nang wala siya.