Ng Aso at Baboy

Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon – Mateo 7:6

Dito ay napakalinaw na pinapakita sa talata na hindi binubukod ni Jesus ang bawat uri ng paghahatol – dito ay Iniutos Niya ang tiyak na uri. Walang responsableng Hudyo nung panahon ni Jesus na magtatapon ng piraso ng banal na karne na itinalagang bagay bilang sakripisyo sa templo. Habang ang mga baboy ay isinasaalang-alang ng mga Hudyo bilang madudumi tulad ng aso.

Isang halimbawa na lamang ay nung aking naranasan na makipag-usap patungkol sa isang hindi mananampalataya. Sa patuloy mong paglalahad sa mabuting balita ng Diyos sa kanila ay lalo lamang nila minamasama at binabastos ang salita ng Diyos. Sa ganitong paraan nararapt lamang na huminto na tayo sapagkat kanilang binababoy at hindi nirerespeto ang salita ng Diyos. Ang punto ni Jesus dito ay ang katotohanan at pagpapalang maibahagi natin ang ating pananampalataya ay hindi na dapat ipamahagai sa mga taong nakikipagt pa sa mga bagay bagay patungkol sa Diyos. Ang mga ganitong tao ay walang pagpapahalaga sa kung ano ang banal at matuwid. Kukuhanin nila kung ano ang banal, ang perlas ng Salita ng Diyos, bilang kahangalan at insulto. Hindi naten nararapat na sayangin ang banal na salita ng Diyos sa mga taong tinatanggihan at inuuyam ito.

Naitanong mona ba sa iyong sarili kung ano ang isang natatanging sitwasyon sayong pang-araw araw na karanasan na kung saan ang kaalaman ng pahayag na ito ay nangyari? Sa paanong paraan mo nakikita kung ang tao ay tumatanggap kay Kristo at sa Kaniyang salita? Sa huli, ano ba ang pinakamainam na paraan upang manatiling totoo sa iyong pananampalataya sa pagharap sa mga ganitong tao?

Advertisements