Kahulugan ng Paghusga ni Jesus

Huwag kayong humatol, nang kayo’y di hatulan. – Mateo 7:1

Isa sa pangunahing mensahe ni Jesus sa “Sermon of the Mount” sa kaniyang mga tagasunod upang sila ay marunong kumilatis sa kaibahan at perspektibo sa kung anong paniniwala nila at ano ang gagawin nila. Lahat ng Kristiyano ay kailangang magsumikap na humatol sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, sa pagitan ng panloob at panlabas, sa pagitan ng kaganapan at kasinungalingan, at sa pagitan ng totoong pagkamakatwiran at maling pagkamakatwiran.

Sa bawat mensahe na ating maririnig ay kailangang pagpasiyahan para sa kawastuhan para sa mga doktrina nito. Sinabi ni Pablo sa Galasya, “Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng Magandang Balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos!(Gal.1:8)”

Ang hindi pagsuway sa kasalanan ay isang anyo ng galit, at hindi pagmamahal. Ang pagtanggi upang balaan ang isang tao tungkol sa kanyang kasalanan ay pagpapakita ng hindi maibigin dahil sa pagtanggi na balaan siya sa kaniyang seryosong sakit. Ang manunulat ng Hebrews ay tinatawag ito para sa lebel ng espirituwal na paggulang na kung saan ang mga Kristiyano “Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama.” (Heb.5:14)

Kaya sa Mateo 7:1, Hindi sinabi  sa atin ni Jesus na wag tayo mag-isip o gumawa ng paghatol. Tinutukoy Niya dito ang mga nag-aakalang siya ay mabuti kaysa iba, makasariling paghatol at malupit na paghatol ng iba na kasanayan na ng mga Pariseyo at Eskriba. Ang kanilang pangunahing pag-aalala ay hindi upang makatulong sa iba mula sa kasalanan patungo sa kabanalan, ngunit upang ikondena nila sa panlabas na paghuhukom dahil sa kanilang aksyon at saloobin na hindi naaayon sa sukat ng kanilang sariling makamundo at gawa-gawang tradisyon.

Dumating sa buhay ko noon na ako’y nanghusga ng hindi naaayon sa Salita ng Diyos. Nanghusga sa panlabas na anyo lamang.Ngunit ng ako’y minulat ng Panginoon unti unti niyang inalis ang ganitong klaseng panghahatol sa aking katauhan. At patuloy na humihiling sa Panginoon na ako’y bigyan ng lakas at dunong upang mapaglabanan ang ganitong pagkakataon. Ang manghusga ng hindi naaayon sa pamantayan ng Panginoon. Ang ipinagbabawal ni Jesus dito ay ang makasariling panghuhusga, nagmamadali, malupit, may kinikilingan at hindi sapilitang paghatol na ibinase sa  pamantayan ng sangkatauhan at pag-unawa.

Tanungin mo ang iyong sarili. Sa paanong paraan mo nakikita ang ganitong klaseng nalikong konsepto  sa pakkikitungo ng tao  sa iba at sa usapin ng moralidad?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s