Pagtanggap sa Salita ng may Kapakumbabaan

SANTIAGO 1:21 Kaya’t talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo.

Sinasaad sa kasulatan nakalipas, kasalukuyan at hinaharap na aspeto ng kaligtasan. Ikaw ay nailigtas mula sa parusa ng kasalanan (Kaligtasan) at sa pagkakaligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan (Pagpapakabanal), at sa huli ay maililigtas mula sa presensiya ng kasalanan (Pagkaluwalhati). Sa unang tingin sa Santiago 1:21 maaaring magtunog ito na naisulat para sa mag hindi mananampalatay,  hinihimok sila na tumanggap sa salita ng Diyos, na may kakayahang magligtas sa kanila. Pero ang kasabihang “iligtas mo ang iyong kaluluwa” at nagdadala ng ideya na ang itinanim na Salita ay ang patuloy makapangyarihan upang patuloy na makaligtas ng isang kaluluwa. Ito ang kanilang batayan sa kasalukuyan at patuloy na proseso ng pagpapakabanal, na kung saan ay inalagaan tayo ng pinalakas-na-espiritong Salita ng Diyos.

Ang salita ng Diyos ay nakatanim sa kailalimlaliman mo sa pamamagitan ng banal na Espirito sa oras ng iyong kaligtasan. Ito ang dahilan  o pinagngagalingan ng iyong paglago bilang Kristiyano sa bagong buhay kasama si Kristo. Ang ating repsonsibilidad ay tumanggap ng kadalisayan at kapakumbabaan upang maisakatuparan niya ang gawaing pagpapakabanal.

Nung mabasa ko ang sinabi ni Hesus na “Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking kautusan” (Juan 14:15, siya mismo ang nagsasalita sa paksang ito. Kung mahal natin siya mayroon tayong pagnanais na sundin siya at tumanggap ng salita niya upang maiparating sa atin gn Panginoon ang plano niya sa atin. Sa pagtanggap naten  sa salita niya, ang Banal na Espirito ang nagpapalakas sa atin upang mamuhay ng naayon sa alituntunin ng Panginoon.

IKA NGA NI PABLO 3:16-17  Ang salita ni Cristo’y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa’t isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

Maihahalintulad ko ito sa aking karanasan nung aking pilit na tinatanggihan ang salita niya. Lubhang napakabuti ng Panginoon at pinagtyagaan niya ang isang tulad ko na turuan at ipaalam kung ano ang totoo. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng madaling turuang espirito at patuloy na pagtaas ng pag-ibig para sa kanyang katotohanan. Nung natuto ako magpakumbaba dun ko mas nakilala at pinamulat sa akin ng Panginoon ang totoo at tunay na pagkilala sa katauhan ng aking tagapagligtas, ang pinakamakapangyarihang Diyos.

Matanong kita, minsan kana bang lumapit sa Panginoon upang humiling sa kaniya na mapanatiling malambot ang iyong puso patungo kay Kristo at sa kaniyang mga Salita? Kung hindi pa ito na ang tamang panahon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s